O nás

Kto sme:             Krízové stredisko DOMINIKA

Názov organizácie:                         DOMINIKA, n o.

Zriaďovateľ:                                      Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, Bratislava

IČO:                                                       355 83 487

Právna forma:                                 nezisková organizácia

Registrácia DOMINIKA, n.o.    Krajský úrad v Košiciach OVVS / 37 / 2008

 

Štatutárny zástupca organizácie:   Mgr. Iveta Kubalová, riaditeľ

 

Kontaktná adresa:                         Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

Tel. číslo:                                            0911 010563;  058/7325624

E-mail:                                                 nodominika@gmail.com

 

KS začalo svoju činnosť 1.1.2013, od roku 2010 fungovalo ako detašované pracovisko Dorka,n.o. v Košiciach

 

Miesto výkonu opatrení:      Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

 

Kapacita zariadenia:             10 miest pre deti od 0 do 18 rokov nachádzajúce sa v krízovej životnej situácii, u ktorých  je vážne ohrozený psychický, fyzický alebo sociálny vývin.

 

Cieľová skupina:

            Krízové stredisko poskytuje svoje služby v prípade, že sa rodina, plnoletá fyzická osoba ocitne v kríze, alebo sa na určitý čas nemôže starať o dieťa a vytvárať mu bezpečné prostredie a napĺňať mu jeho potreby a orgán sociálnoprávnej ochrany využil možnosť zákona č. 305/2005 §11, ods. 1, písm. a) a §12, ods. 1, písm. a), b), c) alebo súd na základe jeho podnetu rozhodol o predbežnom opatrení alebo uložení výchovného opatrenia.

 

 Účel, na ktorý bolo krízové stredisko DOMINIKA zriadené sa zabezpečuje najmä vykonávaním:

  • sociálnej práce, odbornej diagnostiky, pomoci na zvládnutie krízy, špeciálneho sociálneho poradenstva, výchovy, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, liečebno-výchovnej starostlivosti, psychologickej starostlivosti
  • utváraním podmienok najmä na prípravu stravy, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a úschovu cenných vecí
  • zabezpečením stravovania
  • poskytovaním starostlivosti najmä bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia

 

Špecializácia krízového strediska:

  • pomoc týraným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam sexuálneho zneužívania, deťom z málo podnetného sociálneho prostredia, výchovne zanedbaným deťom
  • deti s poruchami správania (výchovné opatrenia)
  • zabezpečenie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom v krízovom stredisku a žiadateľmi o NRS prostredníctvom svojho odborného personálu, zabezpečenie obrazového a zvukového záznamu o dieťati na účely NRS

 

Podmienky prijatia do KS:

  1. a) Rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení podľa § 75, a §75a občianskeho súdneho poriadku
  2. b) Rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení podľa § 37 ods.3 písm. a) zákona o rodine

 

Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 2 a ods. 3 písm. a) 1-9 bodu, písm. b) 1,2,3,5 bodu, písm. c) 2-5 bodu, písm. d) 1-4 bodu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

V krízovom stredisku sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 4 písm. c).

Dominika,n.o. spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk